Molekulární biolgie

Zimní semestr:

 

  

Letní semestr:

 

Radioekologie

Cílem výuky předmětu Radioekologie je seznámit studenty s původními, aktuálními i potencionálními zdroji kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami, specifickými vlivy ionizujícího záření na organizmy, biogenní migrací radionuklidů a ochranou půdy, kulturních rostlin a hospodářských zvířat před nepříznivými vlivy těchto polutantů. Student získá znalosti využitelné jak při ochraně všech složek životního prostředí před radionuklidy (zdroji ionizujícího záření) tak i při využití fenomenu radioaktivity v lidské činnosti se zaměřením na agrární, potravinářskou i lesnickou oblast.

Obsahem přednášek jsou tato témata: základy atomové teorie; charakteristika radioaktivního záření a jeho druhy; detekční metody a dozimetrie; přírodní a umělé zdroje ionizujícího záření; transfer radionuklidů v ekosystémech; užití zdrojů ionizujícího záření v zemědělství, potravinářství a výzkumu; radioaktivní záření a mezinárodní koordinace v ochraně před jeho zdroji v agrární, potravinářské a lesnické oblasti. V rámci praktických cvičení se studenti seznamují s vlastnostmi a měřením radioaktivního záření, analýzou radioaktivně kontaminovaných vzorků a nakládání s nimi. Je zařazena exkurze do jaderné elektrárny.

Radioaktivní odpady

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty s původními, aktuálními i potencionálními zdroji radioaktivních odpadů (RAO) a jejich vlivem v oblasti agrární, potravinářské a lesnické, se systémem monitorování RAO k záchytu radiokontaminace, s normami (legislativou) i postupy nakládání s biologickými odpady kontaminovanými radionuklidy. Student získá znalosti využitelné při ochraně agrární, potravinářské i lesnické produkce před radioaktivními odpady včetně postupů při nakládání s takto kontaminovanými zemědělskými produkty.

Obsahem přednášek předmětu Radioaktivní odpady jsou především témata: zdroje a druhy radioaktivních odpadů (RAO), zdroje RAO vznikající v jaderných elektrárnách, detekční metody; nakládaní s RAO, sklady a úložiště RAO v ČR, nakládání s RAO ve světě, ochrana a mezinárodní koordinace v ochraně agrární a lesnické výroby před radioaktivními odpady. V praktických cvičeních (zahrnujících i videoprogramy a řízené diskuze) se studenti seznamují s vlastnostmi a detekcí radioaktivního záření, analýzou radioaktivně kontaminovaných vzorků (odpadů) biologického i nebiologického původu. Je též zařazena exkurze do jaderné elektrárny.Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.